hdu-1052Tian Ji — The Horse Racing(田忌赛马)

发布于 2019-07-19  1.34k 次阅读


问题传送门:

题意:

田忌赛马,两个人,每个人有 n 匹马, 给出每匹马的速度。
赢一场得200分,输一场减 200 分。
问田忌最多能得多少分。(第一行是田忌)

分析:

是非常经典的贪心问题,只是这个最优策略并不像故事中那么简单。

首先,将两人的马 降序 排列。 分别用两个头指针两个尾指针,方便进行操作。

(1)如果 田忌 最快的马 比 对手最快的马快,直接比,赢一场,两个头指针加加。

(2)如果 田忌 最快的马 比 对手最快的马慢,那肯定是要输一场的,就拿田忌最慢的马

去和对手最快的马比。

(3)如果两人最快的马的速度相同,先不要着急去打平局。此时再看最慢的马。

                <1>如果最慢的马比对手最慢的马快,直接比,赢一场。
                <2>如果最慢的马比对手最慢的马慢,这个最慢的马肯定要输一场,和对手最快的马去比赛。
        这样同样是输,又消耗了对手一个最快的马。
                <3>如果两人最慢的马的速度也相同,,也拿最慢的和对手最快的比较,此时要注意的是
         会不会两人的马的速度都相同。代码:
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cmath>

using namespace std;

typedef long long LL;

const int MAXN = 1100;

int a[MAXN];
int b[MAXN];

bool cmp(int a, int b)
{
  return a > b;
}

int main()
{
  int n;
  while (cin >> n && n)
  {
    for (int i = 0; i < n; i++)
      cin >> a[i];
    for (int i = 0; i < n; i++)
      cin >> b[i];

    sort(a, a + n, cmp);
    sort(b, b + n, cmp);
    int sj = 0, ej = n-1;
    int sw = 0, ew = n-1;
    int win = 0;

    while(sj <= ej && sw <= ew)
    {
      if (a[sj] > b[sw])
      {
        win++;
        sj++, sw++;
      }
      else if (a[sj] < b[sw]){
        win--;
        ej--, sw++;
      } 
      else 
      { // 当两者最快的马相等时  
        if (a[ej] > b[ew]){
          win++;
          ej--, ew--;
        } 
        else if (a[ej] < b[ew]) {
          win--;
          ej--, sw++;
        }
        else {
          if (a[ej] < b[sw])
            win--;
          ej--, sw++;
        }
      }
    }
    cout << win*200 << endl;
  }
  return 0;
}

Simple And Clear